Lưu trữ Tuyển dụng - Baspro

I. Responsibilities Maintain and optimize in-house data infrastructure including databases (MS SQL Server & PostgreSQL), ETL/ELT pipelines Collaborate with development

Read more

TRÁCH NHIỆM:  Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh Xây dựng kế hoạch tìm kiếm và xác định

Read more

TRÁCH NHIỆM:  Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh Xây dựng kế hoạch tìm kiếm và xác định

Read more
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X